مقدمه اي بر جايگاه محصولات ارگانيک در کشاورزي جهان

مقدمه اي بر جايگاه محصولات ارگانيک در کشاورزي جهان نويسنده: دکتر ايرج توسليان (http://academicstaff.uk.ac.ir/irtavasolian)  دانشگاه شهيد باهنر کرمان   براساس تعریف اتحادیه بین المللی

ادامه

نگاهي آماري به وضعيت کشاورزي ارگانيک به روايت سازمان خواروبار جهاني: وجود نام برخي از مهمترين توليدکنندگان محصولات تراريخته در رأس فهرست توليدکنندگان محصولات ارگانيک در جهان قابل تأمل است.

تهيه کننده: مهسا زنگي آبادي (سيپات) کشاورزي ارگانيک يک سيستم کشاورزي است که با جلوگيري از بکاربردن نهاده هاي شيميايي و با تکيه بر

ادامه

مهندسي ژنتيک و گياهان تراريخته به زبان ساده

مهندسي ژنتيک و گياهان تراريخته به زبان ساده دکتر جعفر ذوالعلي (http://academicstaff.uk.ac.ir/jazolali) مرکز فناوري هاي آينده نگر کشاورزي (سيپات)   گزيده مقاله: همه ي

ادامه