دسترسي به مراجع بين المللي مرتبط با محصولات ترراريخته

جهت ورود به سايت مراکز روي نام آنها کليک کنيد. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • سرويس بين المللي دستیابی به و استفاده از بيوتکنولوژي کشاورزي (ISAAA) پايگاه PG

ادامه

دسترسي به مراجع علمي ملي مرتبط با محصولات ترراريخته

جهت ورود به سايت مراکز روي نام آنها کليک کنيد. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   •  ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري •  مرکز اطلاعات

ادامه

آمار جهاني توليد و تجارت محصولات فناوري مهندسي ژنتيک (محصولات تراريخته) در سال ۲۰۱۶

آمار جهاني توليد و تجارت محصولات فناوري مهندسي ژنتيک (محصولات تراريخته) در سال ۲۰۱۶ مهسا زنگي آبادي، جعفر ذوالعلي سيپات پس از پايان دهه

ادامه

تيتر پيوست سيپات (کشاورزي ارگانيک)

لطفا براي دسترسي به محتوا، بر روي عنوان مورد علاقه خود کليک کنيد.  • • • • • • • • • • • • • • • • •  حمايت کامل مجلس از محصولات ارگانيک با تصويب بند “و” ماده

ادامه