کنکاش ملي ده پاسخ مستند به ده پرسش بنيادين در روند استقرار فنآوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته

کنکاش ملي ده پاسخ مستند به ده پرسش بنيادين در روند استقرار فنآوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته   …………………………………………… معرفي طرح  ده

ادامه

کتاب ۵۲ حقيقت درباره محصولات تراريخته

کتاب “۵۲ حقيقت درباره محصولات تراريخته” کتابي ترويجي با محتوايي بسيار ساده، شفاف و مستند است که به کوشش دکتر الياس مرتضوي و مهندس

ادامه