پيشنهاد برزيل براي تشکيل کميته مشورتي کشاورزي با ايران: فناوري هاي نوين نقش بسزايي در توسعه بخش کشاورزي ايران خواهند داشت!

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، معاون وزير کشاورزي، دامپروري و مواد غذايي برزيل (يکي از غول هاي اقتصاد کشاورزي جهان) با هدف توسعه

ادامه

فناوري توليد ملي محصولات تراريخته: ستيز تدبير دولت دوازدهم با درماندگان در مخالفت و بازماندگان بر لجاجت

جعفر ذوالعلي سيپات شب يازدهم شهريورماه ۱۳۹۶ در برنامه مناظره ظاهرا بي طرف شبکه خبر با عنوان “محصولات تراريخته، آري يا خير” اتفاقات مهمي

ادامه