توضيحي بر مصوبه دو کميسيون کشاورزي و تلفيق مجلس در رابطه با محصولات تراريخته (همراه با مرور وقايع)

تهيه و تنظيم: جعفر ذوالعلي (سيپات)

کميسيون کشاورزي مجلس هرگز مصوبه اي را با عنوان “ممنوعيت واردات، توليد و مصرف محصولات تراريخته” نگذرانده است و مصوبه کميسيون کشاورزي مجلس در رابطه با محصولات تراريخته عبارت است از “واردات، توليد داخلي و مصرف محصولات تراريخته بدون اخذ مجوزهاي لازم و رعايت ضوابط و قوانين ملي و بين المللي ممنوع است”.

اوايل شهريورماه سال جاري، تعدادي از خبرگزاري ها، خبري را به نقل از يکي از اعضاي محترم کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي مخابره کردند که بر اساس آن کميسيون مذکور در هنگام بررسي لايحه برنامه ششم، پس از بحثي مفصل به اين نتيجه رسيده اند که فناوري بومي ملي محصولات گياهي تراريخته را از هر گونه پشتوانه اي در برنامه ششم توسعه کشور محروم نمايند و در اقدامي عجيب، مصوبه اي را گذرانده‌اند که در صورت تصويب آن، واردات، توليد و مصرف محصولات تراريخته در ايران ممنوع خواهد شد.

انتشار خبر کميسيون کشاورزي 1

انتشار خبر کميسيون 2

 

پس از مخابره اين خبر و در فاصله اي بسيار اندک، خبر ديگري مبني بر ارسال نامه اي با امضاي مجهول جمعي از اساتيد دانشگاه، پزشکان، فعالان کشاورزي و سازمانهاي مردم نهاد به رئيس محترم کميسيون کشاورزي مجلس مخابره شد که از اين تصميم متهورانه قدرداني مي‌کرد!

قدرداني از مصوبه کميسيون

پس از آن جامعه مهندسي ژنتيک ايران اقداماتي بجا و شايسته را در راستاي روشنگري در رابطه با چرايي و چگونگي چنين مصوبه اي و نتايج نامطلوب آن بر کشور آغاز نمودند. نماد اين اقدامات، نامه ۱۲ مرجع علمي و ۵۳۳ صاحبنظر به کميسيون کشاورزي مجلس محترم مبني بر درخواست تجديدنظر در مصوبه ممنوعيت واردات، توليد و مصرف محصولات تراريخته و همچنين بيانيه ۱۰۰ نفر متخصص زيست فناوري در حمايت تمام قد از اين فناوري در مورخ ۳ مهرماه جاري بود.

نامه 533 متخصص

نامه 100 متخصص

نامه 12 مرجع

 

پس از انعکاس نظر مخالف جمع کثيري از جامعه علمي با مصوبه ممنوعيت واردات، توليد و مصرف محصولات تراريخته در مجلس شوراي اسلامي و رايزني حضوري جمعي از بزرگان اين فناوري با نمايندگان محترم مجلس، با عنايت ويژه دکتر محمد مهدي زاهدي رئيس محترم کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، دکتر علي محمد شاعري رياست محترم کميسيون کشاورزي مجلس در مورخ ۴ مهرماه در تماس با جامعه علمي ضمن ابراز تاسف از انتشار غلط مصوبه کميسيون کشاورزي مجلس و جنجال رسانه اي ايجاد شده بر سر آن که موجبات آزردگي خاطر جامعه علمي کشور شده است اعلام داشت که:

کميسيون کشاورزي مجلس هرگز مصوبه اي را با عنوان “ممنوعيت واردات، توليد و مصرف محصولات تراريخته” نگذرانده است و مصوبه کميسيون کشاورزي مجلس در رابطه با محصولات تراريخته عبارت است از “واردات، توليد داخلي و مصرف محصولات تراريخته بدون اخذ مجوزهاي لازم و رعايت ضوابط و قوانين ملي و بين المللي ممنوع است”.

با اين بيان شفاف رياست محترم کميسيون کشاورزي مجلس، اين پيام واضح به جامعه علمي و همچنين لابي ضد تراريخته ارسال شد که کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي در موضوع استقرار فناوري بومي ملي محصولات گياهي تراريخته در موضع موافق و در کنار جامعه علمي و مراجع سياستگذار کشور قرار دارد. با اينحال، آنچه که کماکان به عنوان دغدغه ۱۲ مرجع علمي و ۵۳۳ صاحبنظر کشور در رابطه با مصوبه کميسيون کشاورزي مجلس باقي مانده بود، بار منفي واژه “ممنوع” در مصوبه اي است که قصد سرکوب اين فناوري در کشور را ندارد. در اين راستا، طي مهرماه و آبان ماه سال جاري ارتباطات حضوري و غيرحضوري متعددي بين اعضاي جامعه علمي مهندسي ژنتيک و نمايندگان محترم در کميسيون هاي مربوطه برقرار گرديد که در نتيجه آن همسويي و همفکري تحسين برانگيزي بين نمايندگان مردم و جامعه علمي برخاسته از مردم ايجاد شد. البته بگذريم از آنکه عده اي، همين مراجعه نمايندگان جامعه علمي به نمايندگان محترم مجلس براي بحث و تبادل نظر با ايشان را نيز برنمي تافتند و به هر نحو ممکن بر آن مي تاختند.

ادعاي فشار بر مجلس 1

ادعاي فشار بر مجلس 2

سرانجام در هفته سوم آذرماه ۱۳۹۵ کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مصوبه کميسيون کشاورزي را مورد بررسي نهايي قرار داد و به تصويب رساند. اگر چه که اين مصوبه چيزي بيش از تاييد مصوبات قبلي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با محصولات گياهي تراريخته و فراتر از قانون ملي ايمني زيستي مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي نيست، اما از چند جهت قابل تامل است:

  • موضوع اول آنکه سال ۱۳۹۵ تا بحال سالي استثنايي به لحاظ حمله قدرتمند، هدفمند و سازمان يافته عده اي بر عليه فناوري محصولات تراريخته در ايران و سندسازي هاي فراوان براي نمايندگان مردم در جهت فريب ايشان و تصويب ممنوعيت اين فناوري ارزشمند در کشور بود. توجه ويژه و درک عميق نمايندگان محترم مجلس مورد تقدير فراوان است که با توجه ويژه به نظرات تخصصي ۱۲ مرجع علمي بيوتکنولوژي کشور و خيل عظيم صاحبنظران حامي ايشان، فريب بازيهاي رسانه اي و فرافکني هاي جماعتي معلوم الحال در ضديت با اين فناوري را نخوردند و مصوبه اي را گذراندند که قبل از هر چيز هديه نمايندگان منتخب مردم به جامعه علمي برخاسته از مردم و در حمايت از استقرار فناوري بومي – ملي محصولات تراريخته به نفع مردم است. واژه “ممنوع” با قيد شرط “بدون رعايت ضوابط و مقررات” در واقع همان واژه “مجاز” با قيد شرط “با رعايت ضوابط و مقررات” است. لذا جامعه علمي مهندسي ژنتيک ايران که خود همواره بر اصل توليدات تراريخته ايمن و استاندارد تاکيد داشته است، هيچگونه تناقضي بين اين مصوبه و روند استقرار فناوري بومي – ملي محصولات تراريخته نمي بيند.

 

  • موضوع دوم آنکه مخالفان قسم خورده فناوري بومي – ملي محصولات تراريخته که مخالفت لجوجانه خود با اين فناوري را تا مرز دشمني و خصومت آشکار با تک تک محققان و دانشمندان مهندسي ژنتيک کشور پيش بردند، اکنون اين مصوبه دو کميسيون کشور را با استناد به کلمه ممنوع و بدون در نظر گرفتن شرط “رعايت قوانين و مقررات” ذکر شده در آن زبان به زبان و گوش به گوش در همان خيل خبرگزاريهايي مي چرخانند که در اوايل شهريورماه خبر دروغ ممنوعيت محصولات تراريخته را از طرف کميسيون کشاورزي مجلس در بوق و کرنا کردند. ايشان با نشر گسترده و وارونه اين مصوبه منطقي دو کميسيون مجلس، به مردم نويد آسايش مي دهند و بر طبل پيروزي مي کوبند!!!

انعکاس وارونه مصوبه مجلس

انعکاس وارونه مصوبه مجلس 2

به راستي اين جماعت به دنبال چه چيزي بوده اند که اين مصوبه را موفقيت بزرگ خود مي دانند؟ اگر آنها به دنبال تصويب قانوني در جهت قانونمندسازي محصولات تراريخته در ايران بوده اند! که کشور هم اين قانون را داشت و هم آيين نامه اجرايي آن را به تصويب رسانده بود و هم مجاري قانوني اجراي آن را تعبيه کرده بود!!! و اين مصوبه پرهياهو چيزي جز تاييد همان قانون مصوب مورد تاييد جامعه علمي مهندسي ژنتيک نيست. اگر آنها به دنبال ممنوعيت و ريشه زني فناوري بومي – ملي محصولات تراريخته در ايران بوده اند! که باز هم اين مصوبه به هيچ عنوان با خواستشان هماهنگ نيست!

  • موضوع سوم آنکه شايد اين جماعت نستوه، اين مصوبه مجلس محترم را مقدمه اي بر اجراي برنامه ها و اقدامات مخرب آتي خود بر عليه فناوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته مي دانند! در اين صورت نيز بايد توجه داشته باشند که امروز ديگر آن فاصله و نقص تفاهم چند ماه قبل بين نمايندگان محترم مردم و جامعه علمي مهندسي ژنتيک ايران به لطف ساعتها ارتباط، مفاهمه و گفتگوي دوجانبه مرتفع گرديده و هر گونه موضع مجلس محترم در قبال فناوري بومي – ملي محصولات تراريخته در آينده نيز قطعا در جهت مصالح مملکت و با لحاظ نظرات فني و تخصصي جامعه علمي مورد وثوق خواهد بود. همانگونه که در اين قائله نيز بر همين منوال عمل شد.

 

  • موضوع چهارم آنکه بدون شک، جامعه علمي مهندسي ژنتيک کشور به درک بسيار مناسبتري از مشکلات خود در مسير استقرار فناوري بومي – ملي محصولات تراريخته به نفع مصالح کشور و ملت رسيد. لذا اين ضرورت وجود دارد که ميدان رسانه و ارتباط با مردم را به عده اي معلوم الحال که بوضوح و به طور آشکار با وارونه جلوه دادن مصوبه دو کميسيون مجلس کماکان در حال بهره برداري به نفع اغراض خويش هستند، وانگذارد.

 

مطلب مرتبط:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *