معرفی

مرکز فناوري هاي آينده نگر

بستري که مباحث مربوط به يک حوزه را در يک کشور ميزباني مي‌نمايد، تاثير بسزايي در سرنوشت آن حوزه در آن کشور دارد. موفق‌ترين تصميم‌سازي‌هاي منطبق بر تامين منافع ملي در نحوه بکارگيري يا استفاده از فناوري ها در حوزه هاي مختلف دانش بشري زماني محقق مي‌شود که نقد و بررسي آن فناوري ها در بسترهاي علمي سازنده و توسط گروههايي از افراد متخصص که تامين کننده منافع مادي يا معنوي گروه، دسته، حزب يا جناح اقتصادي، سياسي يا اجتماعي خاصي نباشند، انجام شود. امروزه صورت مسئله غذا براي بشر متمدن عبارت است از “تامين غذاي سالم، کافي و با کيفيت براي جمعيت روزافزون، بدون صدمه بيشتر به محيط زيست، اکوسيستم‌ها و تنوع زيستي در زميني که ظرفيت آن براي پذيرش آلودگي و ناهنجاري رو به پايان است”. نگاهي کوتاه به اين صورت مسئله، ما را به اين واقعيت رهنمون مي‌سازد که بشر در حوزه تامين غذا با يک ابرچالش مواجه است. حل چنين صورت مسئله دشواري نيازمند اشراف بر معادلات بسيار پيچيده حاکم بر زندگي و مناسبات جمعيت هفت ميليارد نفري ساکن در دهکده‌اي به نام  “جهان” و تنظيم استراتژي‌هاي پيشرفته مديريت تلفيقي و توسعه پايدار است. استراتژي‌هايي که هيچ يک از توانمنديها و دستاوردهاي دانش بشري اعم از سنتي و غيرسنتي، مرسوم و غيرمرسوم، پيشرفته و غيرپيشرفته، ارگانيک و غيرارگانيک را مطرود يا منسوخ ندانسته و هر يک را به جاي خود، در يک سيستم هماهنگ و يکپارچه با حداکثر بهروري مورد استفاده قرار دهند. سيستم هاي کشاورزي پيشروي جهان، چنين رويکردي را در قبال توسعه پايدار کشاورزي خود اتخاذ کرده اند. فناوريهايي که بتوانند ضمن حفظ و ارتقاي بهره وري در حوزه کشاورزي، فعاليتهاي کشاورزي را با صورت مسئله امروز غذا در جهان همسو نمايند، سهم عظيمي در تامين آسايش، امنيت و آرامش بشر در آينده خواهند داشت. عطف به مشکلات عديده سيستم کشاورزي سنتي و نيمه سنتي ايران در تمامي بخش ها اعم از تامين بذر و نهال سالم تا عرضه محصول به بازار، و ضرورت ورود و استفاده از فناوري هاي مدرن براي جبران خسارتهاي وارده در گذشته، بهبود وضعيت فعلي و ممانعت از ادامه آسيب ها در آينده، مرکز فناوري هاي آينده نگر کشاورزي (سيپات) با هدف ترويج اين فناوري ها در جامعه راه اندازي شده است.

مرام نامه سيپات

سيپات معتقد به استفاده درست و سازنده مبتني بر منافع ملي از کليه فناوري‌هاي مفيد در راستاي تامين نيازهاي محيط زيست، تنوع زيستي و سلامت مردم است. نظر به اين که تامين اين ديدگاه مستلزم بي طرفي در تحقيق و بررسي عادلانه موضوعات است، لذا سيپات با عرض احترام به کليه موافقان و مخالفان هر يک از اين فناوري ها، در موضع طرفدار يا مخالف محض توليد، توسعه و تجاري سازي هيچ يک از محصولات فناورانه قرار ندارد و جانبداري ها يا مخالفت هاي وي، بسته به مورد خواهد بود. زبان سيپات، زبان علم و گفتار آن صرفا مبتني بر بررسي منابع علمي موثق است. سيپات، مردم را مخاطب خود و خود را نسبت به حفظ صداقت و راستي در قبال مخاطبانش مسئول مي‌داند.

 

چشم انداز سيپات

سيپات اميدوار است با عملکرد صحيح خود در آينده به عنوان منبعي معتبر و مورد اعتماد از سوي مردم، سازمان‌ها، نهادها و سياستگذاران در حوزه تصميم سازي‌هاي مربوط به فناوري هاي آينده نگر کشاورزي مورد استفاده قرار گيرد.