حامیان مادی

  • در حال حاضر، سيپات فاقد حامي مادي است.